Harakiri Movie Review 1962

Information and Film Reviews for Harakiri the Movie

Visitor rating
4.0 from 0 reviews

Distribution

Not Yet Released

Running time 135 minutes.

Cast and Crew

Genres
Screenplay
Shinobu Hashimoto, Yasuhiko Takiguchi
Cast
Hisashi Igawa, Yoshio Inaba, Akira Ishihama, Shima Iwashita, Rentaro Mikuni, Masao Mishima, Tatsuya Nakadai, Tetsuro Tamba, Shichisaburo Amatsu, Yoshio Aoki, Jo Azumi, Akiji Kobayashi, Ichiro Nakaya, Kei Sato, Ryo Takeuchi
Cinematography
Yoshio Miyajima
Director
Masaki Kobayashi
Music
Toru Takemitsu

Copyright © 2022 Net Industries - All Rights Reserved